Privacy Verklaring

Ankh-of-Light  Coaching Healing- voor alle levens thema’s gevestigd aan de meidoornlaan 41 6951LP in Dieren , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ankh-of-light. Meidoornlaan 41 6951LP Te Dieren 0313420976  Joep de Bree van Sonsbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van ankh-of-ligh. Zij is te bereiken via silly1956@live.nl .

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s verwerkt geen persoonsgegevens omdat op de site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via silly1956@live.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien van toepassing)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van (Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s )tussen zit Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor administratieve doeleinden, WordPress voor onderhouden van de website, Word of Pages om facturen te maken, Dropbox (beveiligd) voor het bewaren van facturen en Excel bestand.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: ·Persoonsgegevens > 7 Jaar > ivm Belastingdienst
Personalia > 7 Jaar > Vanuit KNGF (beroepsgroep) regel
Adres > gekoppeld aan bovenstaande > Idem
Inhoudelijke gegevens > 7 Jaar tenzij cliënt nadrukkelijk anders vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder toestemming van jou kant zal ik nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar silly1956@live.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ankh-of-Light Coaching Healing- voor alle levens thema’s neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via silly1956@live.nl

Joep de Bree van Sonsbeek